FB
Adrenalina Wolnosc Pasja

Regulamin

Przed wynajęciem pojazdu klient zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w którym stwierdza, iż najmuje pojazd na własną odpowiedzialność i ryzyko i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będzie domagał się odszkodowania oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia pojazdu.

REGULAMIN TORU

Przed wstępem na tor uczestnicy winni zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie się do niego stosować, oraz do wskazówek i nakazów Organizatora.
Pojazd czterokołowy ATV – QUAD – przeznaczony jest do celów rekreacyjnych.
ZABRONIONA JEST JAZDA SPORTOWA i WYCZYNOWA!
Przed rozpoczęciem jazdy przeczytaj dokładnie REGULAMIN i upewnij się, że rozumiesz wskazówki dotyczące funkcji kontrolnych. Szczególnie zwróć uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Uważnie przeczytaj naklejki ostrzegawcze.
Należy pamiętać, że prowadzenie pojazdu czterokołowego różni się w zasadniczy sposób od kierowania samochodem czy motocyklem.
Nieprzestrzeganie wskazówek Organizatora może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje.
Pamiętaj, że niewłaściwa eksploatacja pojazdu może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet spowodować śmierć.

 1. Pojazd czterokołowy na torze nie jest przystosowany do przewożenia pasażerów.
 2. Do korzystania z toru niezbędne jest uiszczenie opłaty oraz okazanie dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem. Organizator odmówi korzystania z toru quadowego w przypadku, gdy uczestnik nie posiada dokumentu tożsamości. Uczestnicy poniżej 16 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za zgoda swoich opiekunów. Jazda takich osób odbywa się z opiekunem bądź z instruktorem.
 3. Prowadzący pojazd nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Organizator ma prawo odmówić wypożyczenia pojazdu osobie będącej pod wpływem wspomnianych środków i zostanie natychmiast usunięty z toru.
 4. Prędkość jazdy powinna być dostosowana do warunków pogodowych i umiejętności kierowcy Jazda ze zbyt wysoką prędkością nie dostosowaną do umiejętności i warunków terenowych może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i zwiększa ryzyko wypadku.
 5. Należy unikać podskakiwania, gdyż może to się zakończyć wywrotką. Jazda na dwóch kołach jest zabroniona.
 6. Obowiązuje „zakaz potrącania innych pojazdów”, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Organizatora i jazdy poza wyznaczonym torem. W przypadku stwierdzenia takich zajść, Organizator może przerwać i wykluczyć uczestników z dalszej jazdy bez możliwości zwrotu wpłaty.
 7. Obowiązkiem uczestnika jazdy / tj. wypożyczającego / jest:
  –   przed rozpoczęciem jazdy, założenie dopasowanego kasku ochronnego,
  –   start po odpowiednim sygnale,                                                                                                                                –   zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy,
  –   należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy
  –   uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.
 8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność cywilno prawną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania wynajętego pojazdu.
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku niestosowania się przez uczestników do regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi.
 10. Cennik za wypożyczenie pojazdu – quada – oraz czas trwania jazdy ustala organizator. Organizator decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu między startującymi.
 11. W przypadku naruszenia zasad regulaminu wypożyczalni, Organizator ma prawo w każdej chwili przerwać wyścig (jazdę) bez zwrotu opłaty za wypożyczenie pojazdu.
 12. Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne, unieważnienie któregoś z punktów nie unieważnia całego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Pojazd może być wykorzystywany jedynie do użytku prywatnego po drogach publicznych.
 2. Najemca powinien posiadać prawo jazdy do prowadzenia samochodu (Kat. B lub B1) oraz wiek, co najmniej 20 lat. Wiek i prawo jazdy nie jest wymagane dla pasażera.
 3. Najemca powinien posiadać dowód osobisty, jako dokument na potwierdzenie tożsamości.
 4. Wszelkie szkody zdrowotne z tytułu wypożyczenia i użytkowania Quada(ów), szkody w mieniu wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji wypożyczonego quada pokrywa Najemca.
 5. Najemca zobowiązany jest do absolutnego powstrzymania się od spożywania alkoholu lub innych środków odurzających przed lub w czasie jazdy pojazdem.
 6. Jednym pojazdem mogą jechać maksymalnie dwie osoby. Za bezpieczeństwo i ewentualne uszkodzenia (kradzież, wypadek, kolizja, zatopienie) pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.
 7. Każdy najemca przechodzi krótkie przeszkolenie w obsłudze i poruszaniu się pojazdem.
 8. Wszystkie pojazdy posiadają ubezpieczenie OC i NW

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTAWA

 1. Podczas jazdy Użytkownicy utrzymują minimum 20 metrów odległości pomiędzy pojazdami.
 2. W czasie jazdy należy trzymać ręce na kierownicy i opierać obie nogi na elementach podłogowych. Zdjęcie nawet jednej ręki z kierownicy lub stopy z podłogi może spowodować utratę kontroli nad pojazdem.
 3. Wyprzedzanie dozwolone jest wyłącznie na prostych odcinkach toru, podczas podjazdów pod górę.
 4. Jazda wszystkich pojazdów na torze odbywa się w jednym kierunku.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do dostosowania prędkości jazdy do swoich umiejętności, warunków terenowych i atmosferycznych.
 6. Użytkownicy bezwzględnie stosują się do poleceń osoby obsługującej tor.
 7. Zabrania się nieuzasadnionego zatrzymywania podczas jazdy na torze oraz pozostawiania pojazdu bez nadzoru.
 8. W przypadku awarii pojazdu lub innego zdarzenia, Użytkownik ma obowiązek natychmiast powiadomić innych Użytkowników oraz obsługującego tor o zdarzeniu.
 9. W przypadku przechyłów pojazdu podczas jazdy, Użytkownik – kierowca dokonuje przechyłu w stronę przeciwną do przechyłu pojazdu w celu zachowania równowagi i uniknięcia wywrócenia się pojazdu.
 10. W przypadku nie stosowania się do poleceń osoby obsługującej tor oraz nie przestrzegania Regulaminu oraz Podstawowych Zasad Bezpieczeństwa przez Użytkownika, obsługujący tor ma prawo przerwać jazdę i odebrać pojazd.